Algemene voorwaarden HvH Advocaten

1. HvH Advocaten is een maatschap van advocaten die bestaat uit besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en natuurlijke personen. Een lijst van vennoten van de maatschap wordt op verzoek toegezonden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten van de opdrachtgever aan HvH Advocaten. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de in punt 1 genoemde besloten vennootschappen en de voor de maatschap werkzame personen, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.
3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door HvH Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikelen 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt volledig uitgesloten. Het staat HvH Advocaten echter vrij om bij de aan haar verleende opdrachten derden in te schakelen, waar mogelijk in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. HvH Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
4. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan HvH Advocaten gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien HvH Advocaten geen aanspraak op een uitkering heeft zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het honorarium dat voor de betreffende opdracht in rekening is gebracht. Dit geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht is geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
5. Indien bij of door de uitvoering van een opdracht of op andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor HvH, de bestuurders van de onder punt 1 genoemde besloten vennootschappen en de voor HvH Advocaten werkzame personen aansprakelijkheid dragen, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van HvH Advocaten wordt uitbetaald, zo nodig vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in voorkomend geval voor rekening van HvH Advocaten komt.
6. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens HvH Advocaten, de bestuurders van de onder punt 1 genoemde besloten vennootschappen en de voor HvH Advocaten werkzame personen in verband met door HvH Advocaten verrichte werkzaamheden vervallen een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
7. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen (vorderings)rechten ontlenen.
8. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door HvH Advocaten voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens HvH Advocaten gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
9. De opdrachtgever vrijwaart HvH Advocaten tegen alle aanspraken van derden, inclusief de redelijke kosten van juridische bijstand, die op enige wijze voortvloeien uit of samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HvH Advocaten.
10. De hoogte van de tarieven van HvH Advocaten is afhankelijk van de ervaring en de specialistische kennis. Deze tarieven worden behoudens inhoudelijke tariefaanpassingen telkens met ingang van 1 januari aangepast.
11. De declaraties van HvH Advocaten dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij gebreke daarvan zal de opdrachtgever in verzuim verkeren en is hij aansprakelijk voor de kosten, die HvH Advocaten, zowel in als buiten rechte, maakt ter inning van de vordering. Tevens is door de opdrachtgever over het te betalen bedrag vanaf het moment van ontstaan van de betalingsverplichting de wettelijke rente verschuldigd. In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan HvH Advocaten verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in prive opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
12. Op de rechtsverhouding tussen HvH Advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen HvH Advocaten en de opdrachtgever kennis te nemen; indien HvH Advocaten als eisende partij optreedt, is zij echter gerechtigd het geschil in afwijking van het voorgaande aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende rechter.